واحد بسیج

گزارش اردوی جهادی

طبق اهمیت فعالیت های جهادی با محوریت مسائل فرهنگی و خدمات اجتماعی در مناطق محروم و کم برخوردار ، قافله ی گروههای جهادی همه ساله و در همه ی ایام…

واحد آموزش

نشست های علمی

نشست علمی ولایت الامر فی عصر الغیبه

نشست علمی ولایت الامر فی عصر الغیبه در مرکز فقهی قائم برگزار گردید.