جلسه جشن ایام ربیع سال 1398 مرکز فقهی قائم

به مناسبت ایام ربیع جشنی با حضور طلاب و خانواده های آن ها در مرکز فقهی…