جلسه ترویج آثار مقام معظم رهبری

جلسه ترویج آثار مقام معظم رهبری در مرکز فقهی قائم برگزار شد.