درس اخلاق آیت الله مؤیدی

درس اخلاق آیت الله مؤیدی در مرکز فقهی قائم برگزار گردید.