آزمون کتبی پذیرش سال تحصیلی 1399-1400

قابل توجه طلاب گرامیمراحل پذیرش عبارت است از: قبولی در آزمون کتبی قبولی در مصاحبه علمی…